ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

(на умовах публічної оферти)

«01»  лютого  2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙПРОКОНКВЕСТ» (Код ЄДРПОУ: 40672548), юридична особа, що створена та зареєстрована у відповідності до норм чинного законодавства України в особі керівника  Деньги Антона Вікторовича котрий діє на підставі Статуту товариства, далі за текстом «Ліцензіар» керуючись, статтями 633, 634, 641-647 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній / юридичній особі / приватному підприємцю, що надалі  іменується «Ліцензіат», разом іменовані надалі «Сторони», а окремо — «Сторона», укласти даний Ліцензійний договір, викладений у стандартній та незмінною для всіх формі у вигляді публічної оферти (пропозиції укласти договір), шляхом прийняття в цілому й безумовно наступних умов:

Терміни, які використовуються в договорі і їх значення:

 

 • Програма — програмне забезпечення «Система № 1 для ремонтних майстерень та сервісних центрів» – це розширена система обліку клієнтів, магазин, складський облік, облік завдань, гнучке планування заробітних плат, інтеграція з прайсами постачальників і управління маркетингом компанії. Виключні права на Програму належать Ліцензіару. Передача виключних прав (повністю або в частині) не є предметом цього Договору. Опис властивостей Програми доступно Ліцензіату на сайті Ліцензіара за адресою:
 • Проста (невиключна) ліцензія — невиключне право на використання Ліцензіатом Програми на території, зазначеній у п. 1.3. цього Договору, для власного споживання з обмеженнями згідно з цим Договором.
 • Тарифи — прайс-лист Ліцензіара, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://servicecrm.org.
 • Сайт Ліцензіара — сайт
 • Обліковий запис — спосіб фіксації статистичної, облікової та іншої інформації, що служить для ідентифікації Ліцензіата в цілях цього Договору. До облікового запису прив’язана інформація, що відноситься до Ліцензіата, у тому числі інформація, зазначена при реєстрації, налаштування роботи з Програмою, дані, внесені Ліцензіатом Програму.
 • Логін і Пароль — унікальний набір символів, створюваний Ліцензіатом при проходженні реєстрації, призначений для доступу до Програми.
 • Обліковий період — період часу, не менше одного календарного місяця, на який сплачено Ліцензія.
 • Сервер — фізичний сервер, призначений для установки Програми.

 

 1.  Предмет договору

1.1. У відповідності з умовами цього Договору Ліцензіар надає Ліцензіату просту (невиключну) ліцензію («Ліцензія») на Програму шляхом надання доступу до сервера Ліцензіара, а Ліцензіат зобов’язується використовувати вказану Програму на умовах, визначених цим Договором та оплачувати ліцензійну винагороду за Ліцензію в порядку, визначеному Договором.

1.2. Сторони договору погодили, що повним та безумовним прийняттям (безумовним акцептом) умов цього Договору вважається реєстрація Ліцензіата на сервері Ліцензіара. Якщо Ліцензіат не погоджується з умовами цього Договору, він не повинен та не має права використовувати Програму.

1.3. За умовами предмету договору територія надання прав є Україна.

 1. Права та обов’язки сторін

2.1. Ліцензіар має право:

2.1.1. отримувати від Ліцензіата інформацію про дотримання умов цього Договору та (або) інформацію, необхідну для виконання цього Договору та додаткових угод до нього;

2.1.2. одержувати винагороду у відповідності з умовами цього Договору;

2.1.3.  вносити в односторонньому порядку  зміни в Програму, у тому числі публікувати нові версії Програми, без попереднього повідомлення Ліцензіата;

2.1.4. в односторонньому порядку розірвати Договір і (або) блокувати доступ Ліцензіата до Програми у випадках порушення Ліцензіатом законодавства України та (або) умов цього Договору;

2.1.5. проводити профілактичні роботи на Сервері, для чого тимчасово припиняти доступ до Програми;

2.1.6. видалити обліковий запис і всі дані Ліцензіата після закінчення періоду, зазначеного в п. 2.2.3. цього Договору, або при отриманні запиту від Ліцензіата на видалення даних, або у разі порушення Ліцензіатом умов цього Договору.

2.2. Ліцензіар зобов’язаний:

2.2.1. надати щоденний цілодобовий доступ до Програми, за винятком випадків, зазначених у цьому Договорі;

2.2.2. забезпечити конфіденційність даних Ліцензіата з урахуванням чинного законодавства України;

2.2.3. забезпечити збереження даних, введених Ліцензіатом Програму, протягом строку дії цього Договору та 1 (одного) року з моменту припинення дії Ліцензії, за винятком випадків, зазначених у цьому Договорі;

2.2.4. у розумні строки усувати збої в роботі Програми, що виникли з вини Ліцензіара;

2.2.5. проводити профілактичні роботи в нічний час та у вихідні дні;

2.2.6. здійснювати резервне копіювання даних та інформації Ліцензіата.

2.3. Ліцензіат має право:

2.3.1. використовувати Програму відповідно до умов Ліцензії та цим Договором;

2.3.2. отримувати щоденний і цілодобовий доступ до Сервера, за винятком випадків, зазначених у цьому Договорі;

2.3.3. у будь-який час направити Ліцензіару запит про видалення Облікового запису і всіх введених в Програму даних.

2.4. Ліцензіат зобов’язаний:

2.4.1. дотримуватися обмеження на використання Програми, зазначені в цьому Договорі;

2.4.2. сплачувати винагороду Ліцензіару в розмірі і в строки, встановлені цим Договором;

2.4.3. забезпечити конфіденційність Логіна та Пароля;

2.4.4. негайно повідомляти Ліцензіара про будь-якому недозволеному Ліцензіатом використанні свого Логіна та (або) Паролю або про будь-якому іншому порушенні безпеки;

2.4.5. дотримуватися законодавства про захист персональних даних, що обробляються за допомогою Програми (у тому числі отримувати згоди на обробку персональних даних);

2.4.6. періодично знайомиться з актуальною редакцією цього Договору;

2.4.7. не надавати ні за яких обставин будь-якій третій особі право на використання Програми (субліцензію).

 1. Порядок і умови використання програми

3.1. Для початку використання Програми Ліцензіат заповнює реєстраційну форму на сайті Ліцензіара.

3.1.1. В процесі заповнення реєстраційної форми Ліцензіат самостійно вибирає Логін і Пароль, необхідні для подальшого доступу до Програми.

3.1.2. При реєстрації Ліцензіат вводить наступні дані: логін, пароль, адресу електронної пошти.

3.2. Дії, здійснювані з використанням Логіна і Пароля Ліцензіата, вважаються діями, досконалими самим Ліцензіатом.

3.3. Права на Програму надаються Ліцензіату в термін, не перевищують 2 (двох) робочих днів з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара на строк, що дорівнює Облікового періоду.

3.3.1. У разі дострокової оплати ліцензійного винагороди (з урахуванням положень п 4.7. Договору) за наступний звітний період, ліцензійні права на Програму надаються не раніше закінчення терміну дії попередньої Ліцензії.

3.4. Факт надання Ліцензіату Ліцензії підтверджується відкриттям повного доступу Ліцензіату до Програми у відповідності з п. 3.3 цього Договору.

3.5. Ліцензіар не перевіряє надається Ліцензіатом метою виконання цього Договору інформацію (дані), не несе відповідальності перед третіми особами за точність і достовірність даних.

3.6. З питань технічної підтримки Ліцензіат може звертатися за контактами, вказаними на Сайті Ліцензіара за адресою:

 1. Вартість Ліцензії, порядок розрахунків та умови відшкодування

4.1. Вартість Ліцензії

4.1.1. Вартість наданої Ліцензії визначається згідно з Тарифами Ліцензіара.

4.1.2. Ліцензіар має право на свій розсуд змінювати вартість Ліцензії (тарифи) шляхом їх публікації в новій редакції на Сайті Ліцензіара за адресою:

4.1.3. У разі якщо Ліцензіат продовжує використання Програми після вступу в силу нових Тарифів, вважається, що він прийняв такі зміни Тарифів і дав свою згоду на продовження співпраці згідно з новими Тарифами.

4.1.4. У будь-якому випадку, перерахунок ліцензійного винагороди за оплачені періоди не проводиться.

4.2. Порядок розрахунків

4.2.1. Оплата ліцензійної винагороди проводиться відповідно до обраного Тарифу, авансовим платежем у розмірі 100% від суми обраного Тарифу, не менш ніж за два робочих дні до бажаної дати початку використання Програми.

4.2.2. Способи оплати вказані на сайті Ліцензіара за адресою:

4.2.3. Моментом виконання Ліцензіатом обов’язки щодо оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара.

4.2.4. В окремих випадках, при безготівковій формі оплати ліцензійного винагороди на підставі рахунку, підтвердженням оплати може служити факсимільна копія платіжного доручення, спрямована на електронну пошту Ліцензіара, зазначену в Розділі 11 цього Договору. Рішення про надання доступу до Програми в даному випадку залишається на розсуд Ліцензіара.

4.2.5. У разі дострокової оплати Ліцензії (до закінчення терміну дії попередньої Ліцензії) термін дії Ліцензії починається після закінчення строку дії попередньої Ліцензії.

4.2.6. Всі комісії, які стягуються кредитними організаціями/іншими третіми особами при здійсненні платежу, оплачує Сторона-платник.

 4.3. Умови відшкодування

4.3.1. Ліцензіар гарантує Ліцензіату можливість повернення грошових коштів, внесених в якості оплати ліцензійного винагороди, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати оплати, шляхом подання заяви на дострокове розірвання цього Договору та повернення сплачених в якості авансу грошових коштів на електронну пошту Ліцензіара По закінченню 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати оплати повернення не здійснюється.

4.3.2. У будь-якому випадку, якщо прямо не зазначено інше, платежі за СМС сервіс поверненню не підлягають.

4.3.3. Повернення грошових коштів означає дострокове розірвання цього Договору.

 1. Обмеження

5.1. Програма може використовуватися виключно в господарській та комерційній діяльності Ліцензіата з урахуванням її функціонального призначення.

5.2. Ліцензіат не має права:

5.2.1. намагатися обійти технічні обмеження в Програмі;

5.2.2. розкривати технологію, декомпілювати або дизасемблювати Програму;

5.2.3. використовувати компоненти Програми для виклику додатків, які не працюють на цій Програмі;

5.2.4. створювати копії Програми;

5.2.5. публікувати Програму, надаючи іншим особам копіювання;

5.2.6. надавати Програму у прокат, оренду або в тимчасове користування;

5.2.7. використовувати Програму для надання мережевих послуг на комерційній основі;

5.2.8. здійснювати використання Програми або її частин після закінчення терміну дії даного Договору або його дострокового розірвання;

5.2.9. робити спроби отримання доступу до даних інших Ліцензіатів.

5.3. У разі розірвання цього Договору Ліцензіат зобов’язується негайно припинити експлуатацію Програми та/або її окремих частин, при цьому протягом 365 календарних днів зберігається доступ Ліцензіата до даних, створених в Програмі.

 1. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

6.2. Відповідальність Ліцензіара завжди обмежується сумою, сплаченою Ліцензіатом.

6.3. Ліцензіар не несе відповідальності:

6.4. Використання Ліцензіатом Програми способом, не передбаченим цим Договором, або припинення дії Договору, або іншим чином за межами прав, наданих за цим Договором, яке тягне відповідальність за порушення виключного права на результат інтелектуальної діяльності, встановлену законодавством України, а також право Ліцензіара на односторонньо позасудове розірвання цього Договору і припинення Ліцензії.

6.5. Ліцензіар не несе відповідальності за обмеження доступу до Програми з урахуванням положень цього Договору.

 1. Право, що застосовується та вирішення спорів

 7.1. Усі правовідносини, що виникають за цим Договором або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, внесення змін та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Сторони погоджуються, що всі спірні питання будуть вирішуватись шляхом переговорів.

7.3. У випадку недосягнення згоди щодо спірного питання, воно передається на розгляд до суду та підлягає вирішенню за нормами законодавства держави України.

 1. Форс-мажорні обставини.

8.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі, замерзання моря, протоків, портів і т.п., закриття колій, протоків, каналів, перевалів), політичних катаклізмів, війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов’язань, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.

8.2. Сторона, для якої, внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин, виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) діб повідомити про це іншу Сторону, а якщо форс-мажорні обставини унеможливлюють таке повідомлення, то  повідомити одразу як це стане можливим.

8.3. Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є сертифікат, що видається Торгово-Промисловою Палатою України або інший документ, виданий компетентним органом влади.

 1. Конфіденційність

9.1. Усі вимоги цього Договору визнаються Сторонами конфіденційними та такими, які не підлягають розголошенню або передачі третім особам.

9.2. Конфіденційність згідно цього Договору не поширюється на вимоги, урегульовані діючим законодавством України, та відносно органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства.

9.3. Сторони зобов’язуються:

 • Берегти у таємниці існування та зміст цього Договору, а також будь-яку інформацію та дані, які надані кожній з сторін у зв’язку з виконанням умов цього Договору.
 • Не розкривати та не розголошувати в загальному вигляді або у частині, факти або інформацію будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди другої сторони цього Договору.
 • Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка їм стала відома в ході спільного співробітництва у період дії та використання цього Договору, а також протягом 5 (п’яти) років після закінчення строку його дії або з моменту його дострокового розірвання.

9.4. Зобов’язання по конфіденційності не розповсюджуються на загальнодоступну інформацію, а також на інформацію, котра стане відома не з вини сторони Договору.

9.5. Інформація, надана Ліцензіату, згідно з цим Договором, призначена виключно для нього и не може передаватись третім особам або використовуватись будь-яким іншим способом, з участю третіх осіб, частково або повністю, без письмової згоди Ліцензіара.

9.6. Розголошення Стороною умов цього Договору та обставин виконання робіт третім особам дозволяється виключно з письмового дозволу другої сторони цього Договору.

9.7. Сторони також визнають, що в випадку порушення вимог конфіденційності співробітниками будь-якої із Сторін можливе настання юридичної відповідальності встановленої чинним законодавством України.

 1. Порядок укладання, строк дії, порядок розірвання договору

10.1. Цей Договір укладається (акцептується) шляхом реєстрації Ліцензіата на сервері Ліцензіара і оплати Ліцензіатом обраного Тарифу і діє протягом строку, обраного Ліцензіатом. Датою укладання Договору є дата зарахування коштів (ліцензійного винагороди) на розрахунковий рахунок Ліцензіара в розмірі, визначеному згідно з Тарифами.

10.2. Оферта (пропозиція на укладення цього Договору) діє необмежено за часом з урахуванням умов, викладених в цій оферті, – Ліцензійному договорі, поки Ліцензіар не припинить її дію або не замінить цю пропозицію новою редакцією. Зміна умов оферти не тягне зміни умов цього Договору, якщо Ліцензіат його уклав до введення в дію таких змін або її припинення.

10.3. Цей Договір поширюється на оновлення і нові версії Програми.

10.4. За винятком випадків, прямо зазначених у цьому Договорі, Договір розривається за взаємною згодою Сторін.

10.5. Видалення Облікового запису Ліцензіата автоматично припиняє дію цього Договору.

 1. Прикінцеві положення

11.1. Цей Договір є змішаним та містить елементи договорів приєднання, публічного договору.

11.2. Ліцензіат підтверджує, що він, до укладення цього Договору, ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, і свідомо і без примусу уклав цей Договір.

11.3. Ліцензіат не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої оферті.

11.4. Всі додатки і додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною.

11.5. Сторони домовилися, що всі документи з факсимільним відтворенням підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису мають таку ж силу, як і документи з власноручним підписом.

11.6. Ліцензіар залишає за собою право вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку. У разі якщо Ліцензіат не погоджується з внесеними змінами, він зобов’язаний протягом 5 робочих днів з моменту зміни Договору припинити використання Програми і розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

11.7. Реквізити та контактні дані Ліцензіара зазначаються в Розділі 11 цього Договору.

11.8. Контактні дані Ліцензіата вказуються при заповненні реєстраційної форми, в Особистому кабінеті в Програмі або в інший узгоджений Сторонами спосіб. Ліцензіат несе ризик повідомлення невірних (недійсних) контактних даних.

11.9. Сторони надають свою згоду на використання своїх персональних даних у порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних».